De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels, meer kruiden en meer koolstofopslag.

Frank Verhoeven en Gerard Ros (NMI) hebben een serie artikelen geschreven om hun ideeën omtrent een kansenkaart voor de melkveehouderij uit de doeken te doen. Er is namelijk een groeiende vraag naar maatwerk, zowel in het landelijk mestbeleid, het provinciaal landbouwbeleid en het Europees vergroeningsbeleid, als in tientallen projecten. De vertaalslag naar daadwerkelijk handelingsperspectief voor de agrarische ondernemer én de inpasbaarheid van maatregelen binnen de bedrijfsvoering komt onvoldoende uit de verf. Dit frustreert alle betrokken partijen en leidt tot weer nieuwe en strengere maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Wordt het niet tijd voor meer maatwerk? Boeren zijn best bereid maatregelen te nemen, als ze ook maar daadwerkelijk effect sorteren. De tijd van generieke aanscherping lijkt voorbij en de productie en kwaliteit van de gewassen staan onder druk. Is het mogelijk om preciezer aan te geven waar welke maatregelen genomen moeten worden en waarom?

Voortbouwend op de recente ontwikkeling bij diverse waterschappen om per polder of stroomgebied handelingsperspectief te bieden, en het groeiende gebruik van geogebaseerde tools van Dacom, AppsForAgri, Wageningen UR, Eurofins, LTO en andere partijen zien wij potentie in een Kansenkaart die de ondernemer weer centraal zet. Elk bedrijf krijgt te zien welke maatregelen inzetbaar zijn om de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten én wat de bijbehorende kosten en baten zijn voor zowel de ondernemer als de maatschappij. Dezelfde kaart kan de ondernemer gebruiken om zijn bijdrage aan de leefomgeving te communiceren richting burgers en overheden. Perceelspecifieke gegevens als bodemkwaliteit, landgebruik, geohydrologie en het gekoppelde handelingsperspectief zijn hierbij leidend.

Figuur 1  Links een voorbeeld waarbij duidelijk wordt waar mogelijkheden zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. In het midden het risico op stikstof en fosforverliezen. Rechts de kansenkaart waarbij de ondernemer duidelijk krijgt welke serie van maatregelen genomen kunnen worden op de percelen.

Lees hier alle achtergronden van de kansenkaart

deel 1: Waterkwaliteit

http://www.boerenverstand.nl/wp-content/uploads/2018/03/Kansenkaart-Waterkwaliteit-V-Focus.pdf

Deel 2: Agrobiodiversiteit

http://www.boerenverstand.nl/wp-content/uploads/2018/04/Kansenkaart-deel2-Agrobiodiversiteit.pdf

Deel 3: Klimaat (volgt nog)

15 mei 2018
door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *