Meer verdienen met kringlooplandbouw! Dat is de titel van de cursus kringlooplandbouw die Boerenverstand heeft opgezet voor en samen met ANV Water, Land en Dijken. Er wordt een serie bijeenkomsten voor de deelnemers georganiseerd waarbij ze stap voor stap kringloopwijzer worden.

De landbouw in het veenweidegebied van Laag Holland is al redelijk extensief, zeker vergeleken bij de landelijke gemiddelden. De veebezetting is vrij laag en er wordt weinig kunstmest (meer) gestrooid, waardoor de nutriëntenemissies relatief laag zijn. Toch is er behoefte aan verdere verbetering van de milieuprestaties van de bedrijven:

  • de eisen vanuit Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water (KRW) stellen plaatselijk hoge eisen aan de emissies;
  • de specifieke situatie van het veenweidegebied (aanwezigheid van aanzienlijke veenpakketten en een relatief hoog waterpeil) maken het werken ‘op het scherp van de snede’ niet eenvoudig.

Het concept van de kringlooplandbouw, gepraktiseerd in regionale innovatieprojecten Duurzaam Boer Blijven, kan helpen om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Het gaat daarbij met name om prestaties die:

  • (nog) niet door de markt worden betaald;
  • niet door andere beloningssystemen voor maatschappelijke diensten worden betaald.

Het gaat daarbij om zes thema’s: waterkwaliteit, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, klimaat, biodiversiteit en landschap, en ecologische voetafdruk. De inspanningen die daarbij horen, leiden tot een betere benutting van inputs en tot hogere natuurwaarden: een hogere milieutechnische efficiëntie door innovatie van de bedrijfsvoering.

De Stichting Milieukeur heeft opdracht gekregen om het concept van de kringlooplandbouw om te vormen naar een operationeel certificaat.

Kringlooplandbouw dient tegelijk een ondernemersbelang (minder inputs betekent kostenbesparing) en een maatschappelijk belang (een lagere milieubelasting, natuurwinst). Maar doordat de prestaties niet worden beloond en de lagere kosten voor de veehouders niet altijd goed zichtbaar zijn door de sterk fluctuerende prijzen van voer en melk, heeft nog lang niet iedereen de ‘interne motivatie’ om hiermee uit eigen beweging aan de slag te gaan. Bovendien ontbreekt soms de kennis om effectieve maatregelen te treffen. De cursus is opgezet om deze problemen te ondervangen.

Overleek 30, 1141 PE Monnickendam, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons