Dit project in Utrecht West is gericht op kringlooplandbouw in het veenweiden gebied. Ongeveer 40 melkveehouders nemen deel aan studiegroepen kringlooplandbouw om hun inzicht in bodem biodiversiteit te verhogen. Tijdens bijeenkomsten is er ruimte voor het uitwisselen van informatie en maatregelen en discussie.

‘Plan>Do>Check>Act!’

Doel van het project is om van kennis naar kunde te gaan. Om handvatten te geven om prestaties te verbeteren is een lijst met maatregelen specifiek voor op veen ontwikkeld. De lijst helpt boeren met toepassen van maatregelen die helpen de N,P,C kringloop op hun bedrijf verder te sluiten. De maatregelen zijn onderverdeeld in thema’s als: diervoeding, bemesting, dierlijke mest kwaliteit, bodemmaatregelen, sloten onderhoudt, erf (afspoeling), etc. etc.

De veehouders worden gestimuleerd om bewust bezig te gaan met deze maatregelen door het proces systematisch te doorlopen d.m.v. ‘plan>do>check>act’. Hiervoor stellen de melkveehouders zelf een plan op waarin ze helder voor ogen hebben wat ze willen bereiken en hoe ze dit willen bereiken. Vervolgens kunnen ze het plan uitvoeren en de resultaten volgen, komen de resultaten overeen met de verwachtingen? De boeren krijgen hiervoor input tijdens vak dagen, huiskamerbijeenkomsten, workshops en nieuwsbrieven.

Het project is een samenwerking van  Boerenverstand met het Veenweide Innovatie Centrum, ETC en PPP-Agro advies in opdracht van LaMi. Betrokken partijen zijn LTO-Noord, ANV Utrechtse Venen, ANV Lopikerwaard, Waterschap Hoogheemraadschap De Richts Rijnlanden en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht.

Meer informatie en achtergronden is op de DuurzaamBoerBlijven website te vinden.

Er worden 5 nieuwsbrieven gemaakt die alle uitkomsten uit het project overzichtelijk bundelen:
BODEM
VOER
KOE
– MEST
– SLOT CONCLUSIES

full
Zegveld, The Netherlands

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons