Duurzaam Boer Blijven is een meerjarig studie- en kennisontwikkelingsprogramma met als focus bedrijfskosten en milieu lasten verlagen via de kringloop benadering. Er zijn drie pilots opgezet:

1) verder ontwikkelen en toepassen van het kringloopcertificaat
2) terugdringen antibiotica gebruik
3) samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Kennis uitwisseling

Opgedane kennis in DBB Fryslân wordt actief verspreid door de samenwerkende partijen, denk hierbij aan excursies, studiebijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en analyses van kringloopcijfers. De VHL organiseerde april 2014  een symposium met onderwerpen: Hoe maak je je agrarisch bedrijf toekomstbestendig? Wat is daar voor nodig? Wat zijn de gevolgen een toename van de productie voor de bodemvruchtbaarheid en het grasland? Hoe kunnen we efficiënter om gaan met mineralen? 

Algemene presentaties werden gegeven over kringlooplandbouw, diergezondheid en het sluiten van regionale kringlopen. Werd intensievere kennis uitwisseling bewerkstelligt door zes workshops.

  1. Kringloopwijzer: presentatie van de resultaten van de kringloopwijzer en een praktisch verhaal wat de tool nu precies wel en niet kan.
  2. Bodemvruchtbaarheid: getoond wordt welke resultaten de methode ‘Veldleeuwerik’ oplevert als het gaat om verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Tevens is er een toelichting hoe het met de bodemvruchtbaarheid is gesteld.
  3. GAIA meetlat / biodiversiteit: wat zijn de kansen voor vergroening en agrarisch natuurbeheer. Met behulp van de GAIA-meetlat vertelt men welke resultaten een aantal bedrijven uit de Noardlike Fryske Walden hebben geboekt en welke verbeterpunten er zijn.
  4. Antibioticareductie en diergezondheid: aan de hand van levensduur, antibioticagebruik en bedrijfsgezondheidsplan doen specialisten suggesties voor verbeteringen op dit gebied.
  5. Gewasbescherming en maatschappij: studenten Tuin- en Akkerbouw presenteren wat praktijkbedrijven doen aan gewasbescherming en wat de maatschappelijke impact hiervan is.
  6. Samenwerking akkerbouw / melkvee: presentatie van de eerste resultaten van de samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. De (on)mogelijkheden van het zelf verbouwen van krachtvoer en de uitwisseling van voer en mest worden gepresenteerd.

Het projectDuurzaam Boer Blijven Friesland, van provincie Fryslân, wordt uitgevoerd door Boerenverstand in samenwerking met ETC, Dirksen Management Support, Cammandeur Advies en ANV Noardlike Fryske Wâlden.

Florynwei 3 9251 MP BURGUM

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons