Nederland is een belangrijk zuivel producerend land met een export van meer dan 80% van de zuivelproducten. De door het kabinet genoemde “topsector agro & food” is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Toch heeft de Nederlandse melkproductie een behoorlijke impact op andere delen van de wereld, de zogenaamde ecologische footprint, is groot. Een verdere schaalvergroting en intensivering van de melkveebedrijven
levert nauwelijks duurzaamheidswinst op, sterker nog: problemen worden steeds verder afgewenteld op externe factoren. Bovendien leidt het tot een sterkere afhankelijkheid van externe inputs en daarmee van de wereldhandel in grondstoffen en (kunst)mest.

Voor een lange termijn economisch en ecologische duurzame melkveehouderij (zeker met het oog op behoud van de forse export van melkproducten) moet het verhaal achter de melk weer kloppen! Eerst moeten nutrienten en mogelijkheden in het eigen land optimaal benut worden door melkveehouders, voordat externe inputs aangekocht worden die de marges op de bedrijven verkleinen en verliezen naar het milieu vergroten. Daarom is er een grote noodzaak om voer- mest kringlopen in eigen land weer sluitend te krijgen. Daarbij speelt grasland met een fors wortelstelsel een sleutelrol: deze kan zowel eiwitten produceren als benutting van nutrienten verbeteren.
Naarmate bodems verder verarmen (zoals het geval is bij continue maïs teelt) neemt de noodzaak om meer kunstmest-en krachtvoer (eiwit) aan te voeren verder toe.

In de regio De Graafschap gaan een twintigtal melkveehouders aan de slag om kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk ruwvoer te winnen. Hiervoor bekijken ze mogelijkheden om:

  • Verschillende diergroepen op het bedrijf zo efficiënt mogelijk het eigen ruwvoer te voeren
  • Via de kringloopwijzer zo efficiënt mogelijk nutriënten op het bedrijf te benutten
  • Met hun loonwerker ruwvoer zo optimaal mogelijk te produceren en te bewaren
  • Via de rantsoenrichtlijnen voor ruwvoer het voer goed te kunnen beoordelen
  • Met hun voeradviseur te kijken welk krachtvoer het beste bij hun ruwvoer past
  • Ruwvoer planning zo goed mogelijk te realiseren met behoud van opbrengst en bodemvruchtbaarheid.

Alles met het doel om een economisch stabiel bedrijf te realiseren met betere benutting van nutriënten op het bedrijf en in de omgeving en een kleinere ecologische foodprint.

Daarnaast gaan de agrarische vrouwen in dit project ook aan de slag. Samen met de rest van de betrokkenen in de zuivelsector kijken zij hoe ze bij kunnen dragen aan de doelstelling om efficiënter te voeren, mineralen te behouden in de regio en de ecologische foodprint te verminderen.

Lochem, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons