Medio april 2013 is Boerenverstand in opdracht van De Stadserven en in samenwerking met PPP-Agro Advies gestart met het project kringloopbouw op het Kampereiland. De 18 deelnemende bedrijven zijn in dit traject gestapt met als doel een duurzamere bedrijfsvoering en specifiek in het sluiten van mineralenkringlopen. Enerzijds moet dit meer economische winst opleveren voor de deelnemers. Anderzijds meer winst voor het milieu. Gezocht wordt naar meer stimulansen. Daarbij hebben we gekeken naar de bedrijfskringloop, een (kringloop)certificaat en de mogelijkheden bedrijven te belonen voor hun duurzame prestaties.

Inmiddels is er een vervolg gegeven aan dit project, een tweejarig verlenging. Daarnaast is er een derde groep opgestart, en wordt er een FarmWalk groep opgestart. Een praktische cursus van 4 of 5 bijeenkomsten, waarin je met de WeideCoach het land in gaat.

Resultaten

Met behulp van de kringloopwijzer zijn de mineralenstromen op de bedrijven van de deelnemers in beeld gebracht. Een van de zaken die hierin inzichtelijk is gemaakt zijn de overschotten stikstof (N) en fosfaat (P2O5) per hectare. Een overschot betekent niets meer dan dat er meer mineralen naar het land gebracht (bemest) zijn dan dat eraf is gehaald (geoogst). Verliezen (overschotten) op het gebied van stikstof zijn hierin onvermijdelijk (ammoniak & nitraat) maar duidelijk is dat er tussen de bedrijven er nog flinke verschillen zijn. Binnen dezelfde intensiteit groepen zijn er nog grote verschillen, dit is grotendeels te wijten aan het management of het vakmanschap van de boer.

De Kringloopwijzer geeft inzicht in de mineralenstromen en waar de verliezen optreden. Door de verschillende bijeenkomsten laten we zien hoe deze berekende cijfers in de praktijk te verklaren zijn om ze vervolgens te verbeteren. De bewustwording in het denken in mineralen in plaats van bijvoorbeeld een kuub drijfmest is hierin een belangrijke.

De BoerenCoach

Anno 2014 is er ontzettend veel kennis beschikbaar hoe bodem, plant, dier en mest beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Praktische kennis hoe de boer meer kan verdienen en tegelijkertijd het milieu en het klimaat kan sparen en de biodiversiteit kan verbeteren. Het is echter een hele kunst om al die kennis om te zetten tot adviezen en handelen op het boerenbedrijf. Om naast elke boer en in elk gebied een adviseur te zetten is a) onbetaalbaar en b) waarschijnlijk niet zo effectief. Wij kiezen liever voor “boeren leren boeren”. De BoerenCoach, een coach met echt boerenverstand!

De BoerenCoach heeft een spilfunctie als expert uit het gebied met Boerenverstand. De BoerenCoach weet wat er in het gebied speelt en kan dit vertalen naar concrete vraagstukken. Ook beschikt de BoerenCoach over het netwerk van experts waar Boerenverstand mee werkt zodat specifieke vragen van boeren snel en toegankelijk beantwoord kunnen worden.

Deze BoerenCoaches zijn getraind door Boerenverstand en zijn goed op de hoogte van alle ins-en-outs binnen Weidse Waarden, maar ook van de mestwet, ammoniakwetging en kringlooplandbouw in Nederland. Daarnaast kunnen ze de organisatie in het gebied ter handen nemen bij demodagen. Het worden daarmee de vooruitgeschoven posten die voor alle boeren makkelijk bereikbaar zijn. Binnen Kampereiland willen we twee boerencoaches opleiden.

Inzet van studenten

Tevens is er een samenwerking met CAH Vilentum gestart, 2x per jaar gaan groepjes studenten onderzoek uitvoeren op Kampereiland. Doel is om gebiedsspecifieke kwesties inzichtelijk te maken en op te lossen. Studenten zijn hier een half jaar mee bezig. Resultaten van de studenten wordt gepresenteerd als onderdeel van een demo dag waar ook andere experts komen spreken. Ook in dit project worden boerencoaches ingezet.

Kampereiland, Kampen, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons