Het Veenweidegebied staat voor belangrijke landelijke en regionale wateropgaven, waaronder het terugdringen van nutriëntenoverschotten. LTO wil, in lijn met het Deltaplan Agrarische Waterbeheer, proactief met agrariërs initiatieven ontplooien om zowel watermaatregelen uit te voeren als de ontwikkeling van landbouw mogelijk te maken. Bijeenkomsten over kringlooplandbouw kunnen hier een sterke stimulans zijn én leiden tot daadwerkelijke verbeteringen in de duurzame agrarische bedrijfsvoering (incl. waterkwaliteitsmaatregelen). Dit project wordt uitgevoerd door Boerenverstand in samenwerking met PPP-Agro advies en Dirksen management Support

Doelstellingen

Melkveehouders moeten weten hoe de kringloopwijzer werkt en vooral hoe ze er voordeel mee kunnen behalen door de bedrijfsresultaten te verbeteren. Praktische vakkennis over koeien is vaak veelvuldig aanwezig maar des te minder kennis is er aanwezig over de bodem.

Binnen dit project worden rondom de bodem handvatten uitgereikt, zoals het beoordelen van de bodem door middel van de BodemConditieScore.  Boeren worden zich zo bewust van alle maatregelen die op de bedrijven genomen kunnen worden om nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater verder te verminderen. Daarmee hebben de agrariërs de beschikking over informatie voor concrete maatregelen/aanzet tot een waterkwaliteit actieplan. De bereidheid van deelname aan dit project wordt vergroot doordat ook de eigen economische voordelen benadrukt worden.

Naast de boeren wordt de toeleverende (agro)industrie, de overheden en het onderwijs geïnformeerd over de instrumenten en de mogelijke maatregelen. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan de promotie en verdere implementatie.

Resultaten

Hier een link naar de nieuwsbrieven

Opdrachtgever:            Stichting gebiedscoöperatie Gouwe Wiericke (SGGW)

Hoofdaannemer:         Barend Meerkerk (PPP-Agro Advies)

Onderaannemers:       Hans Dirksen (DMS) en Frank Verhoeven (BVST)

Begeleidingsteam:      Mieke Vergeer (SGGW[1]), Rienk Schaafsma (Nutriënten Veenweiden KRW), Peter van Arkel/ Kees van Beek (LTO Noord), Rene Quinten/ Marc Klieverik (DLG) en Bas Spanjers (HDSR)

full
Bodegraven, Meije, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons