Boerenverstand werkt met BoerenCoaches! BoerenCoaches zijn praktiserende melkveehouders of akkerbouwers die ingezet worden in het projectmanagement. We proberen zo het geld in de regio te houden en te werken aan duurzame kennisoverdracht. De BoerenCoaches worden getraind in de producten van Boerenverstand. Ze vormen de lokale vertegenwoordiging.

Anno 2015 is er ontzettend veel kennis beschikbaar hoe bodem, plant, dier en mest beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Praktische kennis hoe de boer meer kan verdienen en tegelijkertijd het milieu en het klimaat kan sparen en de biodiversiteit kan verbeteren. Het is echter een hele kunst om al die kennis om te zetten tot adviezen en handelen op het boerenbedrijf. Om naast elke boer en in elk gebied een adviseur te zetten is onbetaalbaar en waarschijnlijk niet zo effectief.

Wij kiezen liever voor “boeren leren boeren”. De BoerenCoach, een coach met echt boerenverstand! Meer weten over deze BoerenCoaches? Lees de bedrijfsprofielen van Berwoud en Jan Anne. En bekijk hier een filmpje over de Boerencoach in de Ijsseldelta.

De BoerenCoach heeft een spilfunctie als expert uit het gebied. De BoerenCoach weet wat er in het gebied speelt en kan dit vertalen naar concrete vraagstukken. Ook beschikt de BoerenCoach over het netwerk van experts waar Boerenverstand mee werkt zodat specifieke vragen van boeren snel en toegankelijk beantwoord kunnen worden.

Deze BoerenCoaches zijn getraind door Boerenverstand en zijn goed op de hoogte van alle ins-en-outs binnen verschillende projecten, maar ook van de mestwet, ammoniakwetgeving en kringlooplandbouw in Nederland.

Daarnaast pakken ze de organisatie in het gebied op bij evenementen zoals demodagen. Het zijn daarmee de vooruitgeschoven posten die voor alle boeren makkelijk bereikbaar zijn.