Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument! Vanuit een duidelijke visie op de landbouw. We werken met voorlopers en een aantal boerencoaches! Bent u voor een van deze thema’s opzoek naar een expert of projectpartner, dan denken we graag met u mee.

Boerenverstand voor Overheden

Goed beleid wordt breed gedragen door de samenleving en de sector. Het is voor overheden van belang innovatief en toekomstgericht beleid te maken. Toch constateren we dat op dit moment beleid nogal eens gemaakt wordt op de achterblijvers en de voorlopers frustreert. Boerenverstand betrekt de voorlopers actief en werkt aan beleidsondersteuning op het gebied van duurzame veehouderij en plattelandsontwikkeling.

We brengen onze expertise in aan de Tweede Kamer.  In opdracht van de Rijksoverheid hebben we een methode van bemesten die emissie arm en bodem vriendelijk is. Dit is een meerjarig ontwikkeltraject, wat is gebaseerd op een nieuwe machine die na mest direct water sproeit. Deze methode is door innovatieve melkveehouders bedacht, de rol van Boerenverstand is om deze in het beleid in te passen.

Een ander voorbeeld is het project ‘Duurzaam bodembeheer Gelderse Vallei‘ . In dit project krijgen boeren, met de mede door Boerenverstand ontwikkelde Kringloopwijzer, inzichten om hun kringloop te sluiten. Minder mineralen verlies op het bedrijf resulteert direct in minder kosten en verliezen naar bodem en lucht. Interessant voor waterschappen, maar ook voor alle overheidslagen van gemeenten tot in Brussel. Ruimte creëren om duurzaam te ondernemen! Bekijk in dat kader ook ons onze bijdrage aan het “Groninger Verdienmodel“.

Boerenverstand voor de Boer

Boeren kunnen snel en effectief van elkaar leren, dat is ons uitgangspunt. Daarom verzorgt Boerenverstand o.a. samen met partner Dirksen Management Support studiegroepen, workshops en lezingen, waarbij eigen bedrijfscijfers zoveel mogelijk de basis vormen. Zo weten we concreet waar we het over hebben.

Wilt u, met een groep, uw bedrijfsvoering verbeteren?  Boerenverstand heeft jarenlange ervaringen met studiegroepen rondom duurzame- of kringlooplandbouw, (eiwitarme) voeding of bijvoorbeeld BEX. Daarnaast zijn we helemaal thuis in de instrumenten: KringloopWijzer, Rantsoenwijzer en BodemConditieScore. Wij zien het als een uitdaging om met de sector in debat te gaan over de routes naar een duurzame toekomst.

Velen ging u voor

De projecten van Boerenverstand gaan van Groningen tot Limburg. Al ruim 350 boeren hebben hun bedrijfsvoering geoptimaliseerd doormiddel van kennis uit onze projecten, Vele melkveehouders zijn beloond met een Kringloopcertificaat. Een duidelijk overzicht van de belangrijkste duurzaamheidsprestaties: lucht-, water- bodemkwaliteit, klimaat en footprint. We onderzoeken hoe betere prestaties beloond kunnen worden, bijvoorbeeld in meer ontwikkelruimte of groen/blauwe diensten.

Boerenverstand voor Agrarisch Natuurverenigingen

Samen bereik je meer. Boerenverstand ondersteunt Agrarisch Natuurverenigingen (ANV) bij de koppeling van boer en burger. In projecten die gaan over bodem, landschap, water en biodiversiteit. Zo werken we samen met drie Friese ANV’s, FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuurfonds aan een score systeem voor Biodiversiteit op het boerenbedrijf.

Wil je met jouw ANV ook aan deze thema’s werken of je verder verdiepen in kringlooplandbouw, dan horen wij het graag.

Boerenverstand voor Markt en Consument

De consument weer in contact brengen met de boer, dat is onze uitdaging. Boerenverstand richt zich op de driehoek: herfundering, verbreding, verdieping. Waarbij verdieping betekend, het zoeken naar nieuwe markten en afzetmogelijkheden voor agrarische producten. Zo wordt in het project ‘ FoodMetres‘  gekeken naar de mogelijkheid om het aantal kilometers rondom melk te reduceren.

Voor zuivelverwerkers en bedrijven (melkverwerkers, voerfabrieken en retail) geven we vorm en inhoud aan een duurzame melkketen. Voor CONO Kaasmakers heeft Boerenverstand in 2010 het KringloopKompas ontwikkeld. Een instrument wat inzicht geeft in de maatschappelijke uitdaging in de moderne melkveehouderij. Daarnaast werkt CONO met haar melkveehouders in thematrajecten,  een verdiepend programma om de melkveehouder meer bagage te geven bij duurzaam boeren. Boerenverstand heeft een van deze thematrajecten gekoppeld aan een praktijknetwerk, waaruit MijnRantsoenwijzer is ontwikkeld.

Voor FrieslandCampina werkt Boerenverstand aan een scoresysteem voor Biodiversiteit en landschap. We streven naar “meekijklandbouw” en doen veel met Social Media. Maar we zoeken ook heel actief naar nieuwe niches in de markt, nieuwe manieren om meer geld op het boerenerf te krijgen/houden. Boerenverstand werkt daarom intensief samen met NieuwVers. Zo wordt in de IJsseldelta gezocht naar nieuwe markten en nieuwe producten. Ook interesse om nieuwe markten te verkennen? Wij horen graag van u.

Boerenverstand voor Onderwijs en Onderzoek

Innovatie begint vaak klein, met een verfrissend idee. Deze ideeën worden vaak niet achter het bureau of in het laboratorium bedacht, maar boeren zelf komen continu met praktische oplossingen. Boerenverstand werkt daarom zoveel mogelijk samen met innovatieve melkveehouders, wat heeft geresulteerd in de Innovatieatlas. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat uiteindelijke oplossingen wetenschappelijk onderbouwd zijn. Vandaar dat we regelmatig samenwerken met Wageningen UR en verschillende onderzoeksbureaus.

Om onze kennis te delen, maar zeker ook om ons zelf scherp te houden, is het belangrijk jonge mensen te betrekken. Boerenverstand begeleid stagiaires en afstudeeropdrachten en soms zelfs PhD onderzoek, zoals dat van Maricke van Leeuwen. Ook geven we regelmatig (gast)colleges. Een van onze professionals op uw school? Neem dan contact met ons op!

Boerenverstand werkt aan praktische duurzaamheid: goed voor boer, burger en consument!